Verhuurinfo

Voor de voorwaarden in pdf-formaat, klik hier.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Al onze diensten gebeuren onder de toepassing van de volgende voorwaarden, welke altijd primeren op de eventuele voorwaarden van de klant.
 • Offertes zijn 14 kalenderdagen geldig en zolang uit eigen stock leverbaar, tenzij schriftelijk anders vermeld.
 • Wanneer MARTENS EVENEMENTEN service BVBA ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d.m. niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.
 • MARTENS EVENEMENTEN service BVBA behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.
 • Klachten betreffende de geleverde diensten en elk protest dienen te gebeuren per aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na factuurdatum.
 • Bij annulatie van de reservatie door de klant wordt een annulatiekost aangerekend ten bedrage van 50% van het huurbedrag bij annulatie meer dan 1 maand voordien, 75% bij annulatie meer dan 1 week voordien en 100% bij annulatie minder dan 1 week voordien.
 • Tussen MARTENS EVENEMENTEN service BVBA en de klant wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, ingeval van verkoop, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de geleverde goederen de exclusieve eigendom van MARTENS EVENEMENTEN service BVBA blijven tot de volledige betaling van de hoofdsom, de eventuele intresten en de kosten. Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan de verkochte goederen over op de klant vanaf het ogenblik van de levering.
 • De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van MARTENS EVENEMENTEN service BVBA.
 • Bij niet betaling van de factuur is er een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.
 • Bij niet betaling van de factuur wordt het factuurbedrag eveneens verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag.
 • Intresten en forfaitaire vergoeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 • In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.

 

VERHUURVOORWAARDEN FEESTMATERIALEN

 • Het materiaal dient op de afgesproken datum te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij aanvang van de huur. Indien de goederen niet werden gesorteerd of gereinigd, worden er extra kosten of reinigingskosten aangerekend. Borden, glazen en bestek dienen gespoeld te zijn. Elk gehuurd goed dat niet wordt teruggegeven, zal aangerekend worden aan zijn nieuwprijs. De klant heeft het recht om bij de in ontvangst name van de goederen aanwezig te zijn teneinde deze na te tellen, evenals bij het nazicht van de teruggebrachte goederen teneinde de vaststellingen te verifiëren. Indien het transport door MARTENS EVENEMENTEN service BVBA of derden gebeurt, dan wordt het nazicht gedaan bij aankomst van het transport bij MARTENS EVENEMENTEN service BVBA. De klant neemt hiertoe zelf het initiatief en dient zelf zijn schikkingen te treffen met het oog op het nazicht. Zijn eventuele afwezigheid impliceert dat hij afstand doet van zijn recht; in dat geval zal de telling en de eventuele vaststelling van tekorten en/of schade door MARTENS EVENEMENTEN service BVBA bindend zijn.
 • De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen. Hij zal dit dan ook binnen de 24 uur aan MARTENS EVENEMENTEN service BVBA meedelen en verbindt zich ertoe dit te vergoeden tegen nieuwwaarde. MARTENS EVENEMENTEN service BVBA raadt de klant steeds aan een verzekering af te sluiten tegen dit soort risico’s. Indien de klant niet (tijdig) aan deze verwittigingsplicht voldoet en dit zou leiden tot verlies van aanspraken op een verzekeringsuitkering of van de mogelijkheid om een derde aansprakelijk te stellen of op enige andere wijze MARTENS EVENEMENTEN service BVBA zou schaden, is de klant voor deze schade aansprakelijk. De klant dient de goederen te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en het transport. Laden en lossen valt onder de aansprakelijkheid van de klant.
 • MARTENS EVENEMENTEN service BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet-juist of te laat leveren van de goederen. De leveringstermijnen worden enkel gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding, noch tot annulering van de reservatie.
 • Het transport gebeurt altijd voor rekening en onder volle verantwoordelijkheid van de klant. Indien het transport door MARTENS EVENEMENTEN service BVBA gebeurt, wordt de klant geacht aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zal MARTENS EVENEMENTEN service BVBA ofwel de goederen ter plaatse afzetten onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant of de goederen terug meenemen naar zijn magazijn, dit om diefstal en andere risico’s uit te sluiten. In dit laatste geval worden de extra transportkosten aangerekend aan de klant. De levering gebeurt gelijkvloers, aan de ingang voor zover deze makkelijk te bereiken is. Het terrein dient voldoende verhard en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer voor het leveren en ophalen van de goederen. Bij levering en ophaling is er 10min. los- en laadtijd voorzien. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden bijkomende kosten aangerekend. Bij de ophaling van de gehuurde goederen moeten deze toegankelijk zijn en klaar staan om ingeladen te worden (in de voorziene transportkarren en –bakken). Bij gebreke hieraan, verbindt de klant zich ertoe de bijkomende kosten te vergoeden.

VERHUURVOORWAARDEN TENTEN

 • Alle tenten moeten in de grond verankerd kunnen worden d.m.v. piketten. Indien de ondergrond bestaat uit klinkers, asfalt, beton of tegels kan er een uitzondering gemaakt worden voor VIP- of kadertenten, mits de huur van een houten vloer waaraan in dit geval de tenten bevestigd kunnen worden. Te allen tijde kan MARTENS EVENEMENTEN service BVBA weigeren een tent te plaatsen indien de stabiliteit niet gegarandeerd kan worden.
 • De locatie dient gemakkelijk bereikbaar te zijn met een vrachtwagen.  Indien de loopafstand van de vrachtwagen tot de feestlocatie meer dan 10 meter bedraagt, dient te huurder dit vooraf door te geven en wordt hiervoor een meerkost aangerekend.  Indien dit niet vooraf wordt doorgegeven, wordt hiervoor zonder meer een extra vergoeding aangerekend.
 • Er dient steeds een halve meter vrije ruimte rondom de tent voorzien te worden zodat de opbouw en afbraak naar behoren kan uitgevoerd worden.
 • Obstakels zoals takken of struiken mogen het tentzeil niet raken om beschadiging te voorkomen.
 • Tenten worden steeds met behulp of volledig door MARTENS EVENEMENTEN service BVBA opgesteld.  Zelf tenten afhalen en opstellen is dus niet mogelijk.
 • Indien er afgesproken wordt om de tent samen met de klant op te stellen, zal de klant op het afgesproken tijdstip het aantal personen voorzien dat op de bestelbon vermeld staat.  Indien er te weinig helpers aanwezig zijn, wordt er een vergoeding aangerekend voor de langere duur van opbouw/afbraak.
 • Het tijdstip van opbouw en afbraak van de tent wordt door MARTENS EVENEMENTEN service BVBA bepaald en wordt ongeveer een week voordien doorgegeven.  De huurder zorgt er voor dat de tent tegen het afgesproken tijdstip van afbraak volledig leeg is.  Afhankelijk van het verkeer, weersomstandigheden en evenementen eerder die dag, kan er worden afgeweken van de besproken planning.
 • Het is verboden materialen die kleur kunnen afgeven aan de zeilen te bevestigen.  Dus geen crêpepapier gebruiken!  Ook opletten met ballonnen en geen plakband op de zeilen en frames bevestigen! Gelieve op te letten met lampen en verwarmingselementen zodat er geen brandplekken en brandgaten in de zeilen ontstaan. Schade, in welke vorm dan ook, aan de materialen (zeilen en/of frames) worden volledig aangerekend tegen nieuwwaarde.
 • De kadertenten en VIP-tenten worden proper afgeleverd. Bij buitensporige vervuiling zullen kosten in rekening worden gebracht voor de extra reiniging.
 • VIP-tenten en kadertenten zijn niet geschikt om onder te koken en te barbecueën.  Indien dit toch gebeurt, worden ofwel extra reinigingskosten ofwel nieuwe zeilen aangerekend.
 • Indien de ondergrond te drassig is, bijvoorbeeld als gevolg van de weersomstandigheden, dient dit vooraf gemeld te worden zodat er naar een gepaste oplossing gezocht kan worden.
 • De huurder zal aansprakelijk gesteld worden voor elke vorm van beschadiging, die al dan niet opzettelijk werd veroorzaakt.  Ook overmacht zoals bv. stormschade of overmatige sneeuwval vallen onder de aansprakelijkheid van de huurder.  Indien het weer te gevaarlijk is/wordt, moet worden overgegaan tot gecontroleerde afbraak van de tent, in samenspraak met MARTENS EVENEMENTEN service BVBA.  MARTENS EVENEMENTEN service BVBA raadt de klant hiervoor  aan een verzekering af te sluiten bij zijn verzekeringsagent.

Martens